Tarief

Wij hanteren vaste prijzen als principe.

Wij kiezen er resoluut voor om duidelijk en echt transparant te zijn over het kostenplaatje. We begrijpen dat dit voor u doorslaggevend is. Dat zou het voor ons ook zijn.

Een helder antwoord op uw concrete vragen vindt u hieronder. 

Deze vaste prijzen werden zorgvuldig bepaald na jarenlange ervaring en na analyse van de facturatie die het kantoor de afgelopen vijf jaar deed.  Bij het bepalen ervan wordt uitgegaan van een gebruikelijke omvang van dossier. Indien er sprake is van een bijzondere situatie, door omvang, urgentie of een welbepaalde complexiteit, wordt dit van meet af aan duidelijk gemaakt en worden hierover evt. afwijkende afspraken (bij forfait) gemaakt.

Het is slechts bij uitzondering dat nog aan uurtarief (135 per gepresteerd uur, exclusief BTW) zal worden gewerkt, met name als de prestaties van vooraf, door de te voeren procedure of de aard van onze tussenkomst, bijzonder moeilijk vooraf te voorspellen zijn. Dat kan altijd. Toch gaan we zo vaak als mogelijk een vaste prijs proberen af te spreken.

De forfaits zijn (uitgedrukt in euro) inclusief administratieve kosten en evt. verplaatsingskosten. Ze zijn exclusief BTW (21 procent) en ook exclusief evt. gerechtskosten, rolrechten of rechtsplegingsvergoedingen. Deze mogelijke bijkomende kosten worden, afhankelijk van de te voeren procedure of actie, indien dat mogelijk is, meteen voor u bepaald.

De forfaits worden gespreid gefactureerd.

Uw procedure of vraag staat niet in dit overzicht? Geen nood, we werken graag een forfait uit op maat.

Wat?

Het forfaitair ereloon.


Toelichting.

 

Een eerste overleg, zonder dat er nadien wordt samengewerkt.

 

250

Een eerste overleg is op ons kantoor niet helemaal vrijblijvend. Indien we nadien samenwerken, wordt het eerste overleg wel gratis en niet gefactureerd.

 

U wenst advies van ons kantoor.

750

U bezorgt uw vraag/vragen en de stukken die u hiervoor beschikbaar heeft. Er wordt een afspraak ingepland en op dit overleg wordt advies verleend. Indien dit gewenst wordt, kan het advies ook telefonisch worden verleend. Er volgt nadien geen schriftelijk advies.

 

U wenst schriftelijk advies van ons kantoor.

1500

U bezorgt uw vraag/vragen en de stukken die u hiervoor beschikbaar heeft. Er wordt een afspraak ingepland en op dit overleg wordt eerst een mondeling advies verleend. Er volgt nadien nog een schriftelijke neerslag hiervan.

 

Begeleiding bij minnelijke gesprekken en uitwerken van een dadingsovereenkomst.

 

2500

 

1500

(indien de onderhandelingen gekoppeld zijn aan een lopend dossier of hangende procedure)

 

*Indien in de overeenkomst of dading financiële afspraken worden gemaakt, wordt aanvullend op de forfait, 10 procent hiervan, na het afsluiten van de overeenkomst, gefactureerd. 

 

We begeleiden u, aanvullend of los van een (of meerdere) lopende procedure(s), bij het vinden van een minnelijke overeenkomst met andere betrokken partijen.

Ook het opstellen/reviseren van de dadingsovereenkomst zit vervat in de prestaties.

Deze forfait geldt tot het ondertekenen van de dading of het finaliseren van de afspraken.

 

U wenst een bezwaar in te dienen tijdens een openbaar onderzoek.

2500

Wij gaan eens ter plaatse en kijken ook grondig het dossier in dat ter inzage ligt bij uw gemeente. Nadien wordt het bezwaarschrift opgesteld en ingediend.

U wenst een bezwaar in te dienen tijdens een openbaar onderzoek voor een planologisch attest, een milieueffectenrapport (MER) of voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

 

3000

Wij gaan eens ter plaatse en kijken ook grondig het dossier in dat ter inzage ligt bij uw gemeente.

Navolgend wordt het bezwaarschrift opgesteld en ingediend.

U wenst een administratief beroep in te stellen tegen een beslissing van een overheid. Bijvoorbeeld: een beroep bij de Deputatie of de Minister tegen een vergunningsbeslissing van de gemeente.

 

3000


Indien reeds een
bezwaarschrift werd opgesteld door ons kantoor:

2250

 

 

Deze forfait omvat het voeren van de volledige procedure tot na de beslissing over het administratief beroep. Wij gaan uiteraard ook naar de hoorzitting, indien deze bij de procedure is voorzien.

U wenst, na een administratief beroep tegen een voor u gunstige beslissing van de overheid (bijvoorbeeld een vergunning), een verdediging tijdens deze administratieve beroepsprocedure.

 

2250

Deze forfait omvat een analyse van het beroep met de opmaak van een nota, indien vereist. Uiteraard doen wij al het nodige wat in deze procedure vereist is om de genomen beslissing te vrijwaren.

U wenst een vernietigingsberoep in te stellen bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een ander administratief rechtscollege.

5500

 

Indien het een RUP of overheidsopdracht betreft: 1250 extra.

 

Deze forfait omvat het voeren van de volledige vernietigingsprocedure, tot na de finale beslissing van het rechtscollege.

Uiteraard zit ook de pleitzitting (in Brussel) inbegrepen.

 

U wenst ook een schorsingsverzoek in te stellen bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een ander administratief rechtscollege.

2500

 

Indien het een RUP of overheidsopdracht betreft: 1250 extra.

 

 

Deze forfait omvat het voeren van de volledige schorsingsprocedure, tot na de beslissing van het rechtscollege.

Uiteraard zit ook de pleitzitting (in Brussel) inbegrepen.

 

U wenst een verdediging (als beslissende overheid of begunstigde) bij een vernietigingsberoep bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een ander administratief rechtscollege.

 

4000

 

Indien gekoppeld aan de verdediging na tevens een schorsingsverzoek:

2000

Deze forfait omvat het doorlopen van de volledige vernietigingsprocedure, tot na de beslissing van het rechtscollege.

Uiteraard zit ook de pleitzitting (in Brussel) inbegrepen.

U wenst een verdediging (als beslissende overheid of begunstigde) bij een schorsingsverzoek bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een ander administratief rechtscollege.

 

2750

Deze forfait omvat het doorlopen van de volledige schorsingsprocedure, tot na de beslissing van het rechtscollege.

Uiteraard zit ook de pleitzitting (in Brussel) inbegrepen.

U wenst een vernietigingsberoep in te stellen bij het Grondwettelijk Hof.

 

2000 per opgeworpen middel.

 

Voor alle overige procedurele stappen is het forfait op 2500 bepaald.

 

Deze forfait omvat het voeren van de volledige schorsingsprocedure, tot na de beslissing van het rechtscollege.

Uiteraard zit ook de pleitzitting (in Brussel) inbegrepen.

Strafrechtelijke verdediging na een omgevingsmisdrijf (stedenbouwkundig of milieutechnisch).

2500 per aanleg

Deze forfait omvat al wat nodig is om uw belangen te verdedigen tot na de beslissing per aanleg. Uiteraard behoort ook een grondig onderzoek van het strafdossier hiertoe.

 

Administratiefrechtelijke verdediging na een omgevingsmisdrijf of omgevingsinbreuk (stedenbouwkundig of milieutechnisch).

2000

Dit behelst het opstellen van een verdedigingsnota en de verdediging op de hoorzitting (in Brussel). De forfait omvat al het nodige tot na de beslissing van de administratie.

 

Burgerlijke partijstelling als schadelijder bij een omgevingsmisdrijf

(stedenbouwkundig of milieutechnisch).

2000 per aanleg

 

Indien rechtstreekse dagvaarding noodzakelijk: 1250 extra.

 

Het instellen van een vordering als schadelijder na een misdrijf. De forfait omvat al wat nodig is in de procedure, inclusief een grondig onderzoek van het strafdossier.

 

Begeleiding van een vergunningstraject voor een aanvrager. Van ontwerp en aanvraag tot finish.

5 procent van de waarde van het project na definitief en niet aanvechtbaar vergund project.*  

In deze begeleiding worden tussentijds de forfaits bij het voeren van de betrokken procedures, zie hoger in overzicht, gefactureerd. Indien finaal geen vergunning voor het project zou worden bekomen, worden de eerdere gefactureerde forfaits als finaal ereloon beschouwd. Indien er nadien een definitief en niet aanvechtbaar vergund project is bekomen, worden deze bedragen in aftrek gebracht van de overeengekomen 5 procent.

 

Wij staan u bij in het doorlopen van het vergunningstraject voor uw project.

 

Dat houdt alles in wat nodig is om tot een vergund project te besluiten: overleg met overheden en/of buurtbewoners, revisie aanvraag, begeleiden van te voeren procedures, tussentijdse evaluaties, etc.

 

 

 

 

 

Wat het ereloon en evt. administratieve kosten betreft, zit alles erin vervat. Maar van meet af gaan geven we ook duidelijkheid over wat daar evt. nog kan bijkomen.

Een overzicht.

- kosten voor de gerechtsdeurwaarder, of andere deskundigen (architect, notaris, landmeter,...), indien deze noodzakelijk moet tussenkomen, zitten niet in het forfait.

- rolrechten, griffierechten of dossiervergoedingen zitten niet in het forfait begrepen. De dossiervergoedingen in administratieve procedures hangen samen met uw hoedanigheid (aanvrager, betrokken publiek,overheid,...). 

Een voorbeeld van rolrechten zijn de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State. Daar bedragen de rolrechten 200 euro per verzoekende partij. 

- Rechtsplegingsvergoedingen zitten ook niet in de vaste prijs vervat. Dit zijn vergoedingen die ten goede komen aan de partij die in het gelijk wordt gesteld. Deze vergoedingen kunnen u dus ook toekomen. 

Een voorbeeld: de basis rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State bedraagt 700 euro. 

Jazeker. Er wordt bij aanvang van een dossier steevast een document 'akkoord tot opstart dossier' opgesteld. Dit document kan u hier al bekijken en downloaden. Het document wordt samen ingevuld en toegelicht waar nodig. 

Ja, advocaten zijn BTW – plichtig (21 procent).

Neen. Het kantoor heeft de gewoonte om het eerste gesprek af te boeken indien het dossier verder door het kantoor wordt behandeld. Indien het bij een verkennend of toelichtend gesprek blijft, wordt voor deze prestaties wel een factuur opgemaakt, nu ook bij een eerste overleg voorafgaand vaak documenten worden bestudeerd en bij het gesprek advies wordt verleend. De vaste prijs voor een eerste gesprek, dat niet tot een verdere behandeling van het dossier leidt, is 250 euro. Zie hierboven het overzicht van alle vaste prijzen.

Onze facturatie gebeurt in principe gespreid. De vaste prijs wordt dus opgedeeld in verschillende onderdelen en de ogenblikken van facturatie worden bij aanvang afgesproken. Dit is een bewuste keuze. Dit laat een gespreide betaling toe.

Bij de opstart van het dossier wordt meestal meteen een eerste onderdeel van de vaste prijs gefactureerd.


Niet altijd.

Enkel indien de prestaties aan een uurtarief (in principe 135,00 euro per gepresteerd uur) worden gefactureerd, ontvangt u detail van de prestaties. Bij de vaste prijsafspraken gebeurt dit niet.

Onze prestaties worden, bij het toepassen van een uurtarief, uitgedrukt in eenheden van zes (6) minuten (tien eenheden vormt één uur). De datum, de omschrijving van de prestatie en het aantal eenheden wordt vermeld

Heeft u vragen rond uw dossier?

maak een afspraak

Wij werken slechts in een beperkt aantal rechtsdomeinen. Dat maakt dat we daar ook echt goed in kunnen zijn.

meer over wat we doen