Tarief

Vaste prijzen als uitgangspunt.

Het kantoor kiest er resoluut voor om duidelijk en echt transparant te zijn over het kostenplaatje. We begrijpen dat dit voor u doorslaggevend is. Dat zou het voor ons ook zijn.

Een helder antwoord op uw concrete vragen, en onze vaste prijzen, vindt u hieronder. 

Hieronder staan gebruikelijke vaste prijzen die voor sommige procedure worden gebruikt. Ze werden zorgvuldig bepaald na analyse van jarenlange facturatie voor die specifieke bijstand. De onderstaande prijzen zijn deze die gelden bij een gebruikelijke omvang van dossier. Indien er sprake is van een bijzondere situatie, door omvang, urgentie of een welbepaalde complexiteit, wordt dit van meet af aan duidelijk gemaakt en worden hierover evt. afwijkende afspraken (ook bij vaste prijs) gemaakt. Dat werkt natuurlijk in twee richtingen. Een heel eenvoudige vraag of procedurestap kan zeker een lagere vaste prijs  verantwoorden.
Staar u dus niet blind op de vaste prijzen.

Het is slechts bij uitzondering dat nog aan uurtarief (135 per gepresteerd uur, exclusief BTW) zal worden gewerkt, waar dat echt niet anders kan. Een vaste prijs geniet de voorkeur.

De forfaits zijn (uitgedrukt in euro) inclusief administratieve kosten en evt. verplaatsingskosten. Ze zijn exclusief BTW (21 procent) en ook exclusief evt. gerechtskosten, rolrechten of rechtsplegingsvergoedingen. Deze mogelijke bijkomende kosten worden, afhankelijk van de te voeren procedure of actie, indien dat mogelijk is, meteen voor u bepaald.

De forfaits worden gespreid gefactureerd.

Uw procedure of vraag staat niet in dit overzicht? Geen nood, we werken graag een forfait uit op maat.

Wat?

Het forfaitair ereloon.

Toelichting.

Een eerste overleg, zonder dat er nadien wordt samengewerkt.
 

250
Een eerste overleg is op ons kantoor niet helemaal vrijblijvend. Er wordt immers ook al advies gegeven over uw dossier. 
Indien we nadien samenwerken, wordt het eerste overleg wel gratis en niet gefactureerd.

U wenst advies van ons kantoor.


750

U bezorgt uw vraag/vragen en de stukken die u hiervoor beschikbaar heeft. Er wordt een afspraak ingepland en op dit overleg wordt u advies verleend. Indien dit gewenst wordt, kan het advies ook telefonisch worden verleend. Er volgt nadien geen schriftelijk advies.

U wenst schriftelijk advies van ons kantoor.


1500
U bezorgt uw vraag/vragen en de stukken die u hiervoor beschikbaar heeft. Er wordt een afspraak met u ingepland en op dit overleg wordt eerst een mondeling advies verleend. Er volgt nadien nog een schriftelijke neerslag hiervan.
U wenst een bezwaar in te dienen tijdens een openbaar onderzoek.
2250

Indien een hoorzitting wordt gehouden: 500 extra


Wij houden eraan dit meteen heel grondig te doen. Het belang ervan kan nauwelijks worden overschat.

Wij gaan ter plaatse en kijken ook grondig het dossier in dat ter inzage ligt bij uw gemeente.

Nadien wordt het bezwaarschrift opgesteld en ingediend.

Indien de procedure het toelaat, verzoeken wij ook om gehoord te worden. De hoorzitting navolgend zit eveneens inbegrepen.
U wenst een bezwaar in te dienen tijdens een openbaar onderzoek voor een planologisch attest, een milieueffectenrapport (MER) of voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).2600


indien hoorzitting: 500 extra.


Wij gaan ter plaatse en kijken ook grondig het dossier in dat ter inzage ligt bij uw gemeente.

Navolgend wordt het bezwaarschrift opgesteld en ingediend.

Indien de procedure het toelaat, verzoeken wij ook om gehoord te worden. De hoorzitting navolgend zit eveneens inbegrepen.

U wenst een administratief beroep in te stellen tegen een beslissing van een overheid. Bijvoorbeeld: een beroep bij de Deputatie of de Minister tegen een vergunningsbeslissing van de gemeente.

U wenst een bijstellingsprocedure voor de omgevingsvergunnings-voorwaarden.  

3000


Indien reeds een
bezwaarschrift werd opgesteld door ons kantoor:

2250
Deze forfait omvat het voeren van de volledige procedure tot na de beslissing over het administratief beroep/bijstellings-procedure.

Wij gaan uiteraard ook naar de hoorzitting, indien deze bij de procedure is voorzien.We volgen de adviezen op en maken, waar nodig, nog een extra nota op n.a.v. de hoorzitting.

U wenst, na een administratief beroep tegen een voor u gunstige beslissing van de overheid (bijvoorbeeld een vergunning), een verdediging tijdens deze administratieve beroepsprocedure.2250
Deze forfait omvat een analyse van het beroep, een vergadering hierover en de opmaak van een nota, indien vereist. Uiteraard doen wij al het nodige wat in deze procedure vereist is om de genomen beslissing te vrijwaren. Ook de hoorzitting en alles wat daarbij hoort, zoals evt. bijkomende nota's opmaken.

U wenst een vernietigingsberoep in te stellen bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een ander administratief rechtscollege.
5500

Indien het een RUP of overheidsopdracht betreft: 1000 extra. 


Indien reeds een administratief beroep werd behandeld door ons kantoor: 

4000

De facturatie wordt gespreid over de volledige looptijd
(gemiddeld 1 a 2 jaar). 

Deze forfait omvat het voeren van de volledige vernietigingsprocedure, tot na de finale beslissing van het rechtscollege.

Uiteraard zit ook de pleitzitting (in Brussel) inbegrepen.

U wenst ook een schorsingsverzoek in te stellen bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een ander administratief rechtscollege.


2250

 

Indien het een RUP of overheidsopdracht betreft: 1000 extra.

 

 

Deze forfait omvat het voeren van de volledige schorsingsprocedure, tot na de beslissing van het rechtscollege.

Uiteraard zit ook de pleitzitting (in Brussel) inbegrepen.

U wenst een verdediging (als beslissende overheid of begunstigde) bij een vernietigingsberoep bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een ander administratief rechtscollege. 

2500

Indien gekoppeld aan de verdediging na tevens een schorsingsverzoek:

1500


Deze forfait omvat het doorlopen van de volledige vernietigingsprocedure, tot na de beslissing van het rechtscollege.

Uiteraard zit ook de pleitzitting (in Brussel) inbegrepen.

U wenst een verdediging (als beslissende overheid of begunstigde) bij een schorsingsverzoek bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een ander administratief rechtscollege.

2500
Deze forfait omvat het doorlopen van de volledige schorsingsprocedure, tot na de beslissing van het rechtscollege.

Uiteraard zit ook de pleitzitting (in Brussel) inbegrepen.

U wenst een vernietigingsberoep in te stellen bij het Grondwettelijk Hof.


2000 per opgeworpen middel.

Voor alle overige procedurele stappen is het forfait op 2500 bepaald.


Deze forfait omvat het voeren van de volledige schorsingsprocedure, tot na de beslissing van het rechtscollege.

Uiteraard zit ook de pleitzitting (in Brussel) inbegrepen.

Strafrechtelijke verdediging na een omgevingsmisdrijf (stedenbouwkundig of milieutechnisch).


2000 per aanlegDeze forfait omvat al wat nodig is om uw belangen te verdedigen tot na de beslissing per aanleg. Uiteraard behoort ook een grondig onderzoek van het strafdossier hiertoe.

Administratiefrechtelijke verdediging na een omgevingsmisdrijf of omgevingsinbreuk (stedenbouwkundig of milieutechnisch).

2000Dit behelst het opstellen van een verdedigingsnota en de verdediging op de hoorzitting (in Brussel). De forfait omvat al het nodige tot na de beslissing van de administratie. 

Burgerlijke partijstelling als schadelijder bij een omgevingsmisdrijf

(stedenbouwkundig of milieutechnisch).

1500 per aanleg

Indien rechtstreekse dagvaarding noodzakelijk: 1250 extra.

Het instellen van een vordering als schadelijder na een misdrijf. De forfait omvat al wat nodig is in de procedure, inclusief een grondig onderzoek van het strafdossier. 
 

 

Neen, dat zou ons te ver leiden en mogelijk zou het overzicht makkelijk verloren raken. Natuurlijk zijn er ook beperkte en korte tussenkomsten, die een eigen vaste prijs vertegenwoordigen. Vraag er ons naar, dan weet u het meteen.

Een voorbeeld: u heeft één specifieke vraag die u mondeling wil bespreken met ons. In dat geval is  de (standaard) vaste prijs voor een mondeling advies niét aan de orde. Afhankelijk van de vraag, wordt de vaste prijs vooraf bepaald. Het is en blijft hoe dan ook wat maatwerk.

Wat het ereloon en evt. administratieve kosten betreft, zit alles erin vervat. Maar van meet af gaan geven we ook duidelijkheid over wat daar evt. nog kan bijkomen.

Een overzicht.

- kosten voor de gerechtsdeurwaarder, of andere deskundigen (architect, notaris, landmeter,...), indien deze noodzakelijk moet tussenkomen, zitten niet in het forfait.

- rolrechten, griffierechten of dossiervergoedingen zitten niet in het forfait begrepen. De dossiervergoedingen in administratieve procedures hangen samen met uw hoedanigheid (aanvrager, betrokken publiek,overheid,...). 

Een voorbeeld van rolrechten zijn de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State. Daar bedragen de rolrechten 200 euro per verzoekende partij. 

- Rechtsplegingsvergoedingen zitten ook niet in de vaste prijs vervat. Dit zijn vergoedingen die ten goede komen aan de partij die in het gelijk wordt gesteld. Deze vergoedingen kunnen u dus ook toekomen. 

Een voorbeeld: de basis rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State bedraagt 700 euro. 

Jazeker. Er wordt bij aanvang van een dossier steevast een document 'akkoord tot opstart dossier' opgesteld. Dit document kan u hier al bekijken en downloaden. Het document wordt samen ingevuld en toegelicht waar nodig. 

Ja, advocaten zijn BTW – plichtig (21 procent).

Neen. Het kantoor heeft de gewoonte om het eerste gesprek af te boeken indien het dossier verder door het kantoor wordt behandeld. Indien het bij een verkennend of toelichtend gesprek blijft, wordt voor deze prestaties wel een factuur opgemaakt, nu ook bij een eerste overleg voorafgaand vaak documenten worden bestudeerd en bij het gesprek advies wordt verleend. De vaste prijs voor een eerste gesprek, dat niet tot een verdere behandeling van het dossier leidt, is 250 euro. Zie hierboven het overzicht van alle vaste prijzen.

Onze facturatie gebeurt in principe gespreid. De vaste prijs wordt dus opgedeeld in verschillende onderdelen en de ogenblikken van facturatie worden bij aanvang afgesproken. Dit is een bewuste keuze. Dit laat een gespreide betaling toe.

Bij de opstart van het dossier wordt meestal meteen een eerste onderdeel van de vaste prijs gefactureerd. Behoudens als de tijd het ons écht niet toelaat, beginnen we pas te werken in uw dossier na ontvangst van het eerste onderdeel. Goede afspraken maken goede vrienden.


Niet altijd.

Enkel indien de prestaties aan een uurtarief (in principe 135,00 euro per gepresteerd uur) worden gefactureerd, ontvangt u detail van de prestaties. Bij de vaste prijsafspraken gebeurt dit niet.

Onze prestaties worden, bij het toepassen van een uurtarief, uitgedrukt in eenheden van zes (6) minuten (tien eenheden vormt één uur). De datum, de omschrijving van de prestatie en het aantal eenheden wordt vermeld

Heeft u vragen rond uw dossier?

maak een afspraak

Wij werken slechts in een beperkt aantal rechtsdomeinen. Dat maakt dat we daar ook echt goed in kunnen zijn.